KURUMSAL
OKULLAR

“Ben, bugün minicik bir bedeni, kocaman bir kalbi olan küçük bir çocuğum. Her insanın bir zamanlar yaşadığı ve elinden gelse koşa koşa gidip kapısından tekrar gireceği “çocukluk” denen o büyülü dünyada yaşayan, meraklı, yaratıcı, sevgi dolu, ön yargıları olmayan küçük bir çocuk…  Zaman hızla akıyor ve ben büyüyorum, büyüyeceğim. Çok şeyler yapmam, çok şeyler öğrenmem gerek biliyorum. Ama şunu da istemeden edemiyorum: şu anda ben meraklı, yaratıcı, sevgi dolu, ön yargıları olmayan küçük bir çocuğum. Benzersiz ve özelim. Büyümeye böyle devam edebilir miyim?”

Zafer Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Okulumuzda çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Çocuklarımıza modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, anaokulumuzda zengin fiziksel imkanlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yaklaşımı benimsenmekte ve çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrinden hareketle eğitim yapılmaktadır.

 

Okul öncesi eğitim, süreç olarak bireyin yaşam boyu edindiği bilgi ve becerilerin çok büyük bir bölümünün kazanıldığı ve sonraki yaşantısına temel olacak nitelikte çok yönlü gelişimsel kazanımlar edindiği kritik bir dönemi kapsar. 

Bu dönemde çocuklara sunulan nitelikli öğrenme ortamları, onların kendileriyle barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş, hedefleri olan, sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır. 

 

BİRİMLERİMİZ

OGED

Okul Geliştirme Direktörlüğü, Zafer Koleji bünyesindeki tüm eğitim birimlerinin program geliştirme, ölçme & değerlendirme ve eğitim teknolojileri alanlarında AR-GE çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda eğitim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeler takip edilip, Zafer Koleji’nin vizyon ve misyonuna uygun yenilikler özgün şekilde yorumlanarak uygulanır. Ayrıca öğretmenlerimizin meslekî becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarını planlanır ve alanında uzman akademisyenlerin de katkılarıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir. Okul Geliştirme Direktörlüğü,  Program Geliştirme  Ölçme ve Değerlendirme  Eğitim Teknolojileri olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır.

Program Geliştirme

Eğitimde program geliştirme, bilginin doğasını kavramayı günümüz toplum yapısına uygun yaklaşım ve bireyin yaparak-yaşayarak geçirdiği zengin deneyimler ile bilginin yapılandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesidir. Bunun için öğrencinin öğrenme ortamlarının, içeriğin, kazanımların ve değerlendirmenin planlanması, uygulanması ve tüm bu sürecin değerlendirilip yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu noktada okul geliştirme direktörlüğü tarafından geliştirilen, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm kademelerde uygulanabilen öğretim modeli kullanılacaktır. Yeni öğretim tasarımımız geliştirilirken bireyin ihtiyaçları ve var olan eğitim durumları göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda geçmişten günümüze kadar literatüre girmiş olan öğretim tasarımları geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Tasarımların çalışan/çalışmayan basamakları irdelenmiş ve yapılandırmacı yaklaşımla öğrenmenin sağlanması amacına uygun görülen basamaklar sentezlenmiştir. Bu araştırmalar sonucunda 2015-2016 öğretim yılından itibaren uzmanlarımız tarafından geliştirilen, tüm kademelerde ve disiplinlerde uygulanabilecek “2BM” Program Modeli geliştirilmiştir. Bundan sonra ise kullanılacak olan yeni model süreç boyunca izlenecek, gerekli değişim ve düzeltmeler yapılacak, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak gündelik hayatlarına transfer edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlanmaya çalışılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim ve öğretim; hedef-davranışlar/kazanımlar, içerik, öğrenme ve öğretme durumları ile değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Bu basamaklardan biri olan değerlendirme ise ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından yürütülmektedir. Genellikle, ölçme ve değerlendirmeden anlaşılan, hazırlanan soruların öğrenciler tarafından çözülmesi ve öğrencilerin bir sıralama sonucuna göre hazırlanan raporlarla durumlarının belirlenmesidir. Bu belirleme işlemi yanıltıcı olmamakla birlikte sadece test çözme süreci öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Birimin amacı; Tümel (süreç ve sonuç) değerlendirme araçlarının kullanıldığı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının da göz önünde bulundurulduğu, sadece sonuç odaklı olmayan bir ölçme ve değerlendirme sistemini yaşatmaktır. Sonuç değerlendirmede amaç, öğretim programının hedeflediği bilgi ve beceri birikimine ders/konu/ünite/dönem/yıl-sonunda öğrencilerin/grupların ne kadar sahip olduğunu belirlemek; belirlenen düzeydeki (varsa) eksikleri gidermek için öğrenci/öğretmen/veli işbirliğini sağlayarak yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. Bir diğer amaç da öğretim programının hedefini yerine getirip getiremediğini test ederek programın aksak kısımlarını gidermektir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimlerinin takipleri raporlanacaktır. Süreç değerlendirmede hedef öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulunduran bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğretimin her aşamasında, öğrenciyi tanıma, öğrencinin derse karşı hazır bulunuşluğu, eğitim durumlarında ve ödevlerde öğrencilerin (varsa) eksikleri anında gidermek için süreç değerlendirmeye daha da önem verilmelidir. Ayrıca süreç değerlendirme, öğrencilerin üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme olanağı sağlaması açısından da önemlidir. Elde edilen verilerin analizi yapılarak hazırlanan raporlarla öğrencilerin/sınıfların akademik gelişimleri takip edilecektir. Bu sayede öğrenme süreci tekrar düzenlenecektir.

Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri birimi; okulda uygulanan örgün eğitime destek olması amacıyla öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmalarına imkan olmadığı zamanlarda, teknoloji aracılığı ile gerçekleştirilen online öğrenim faaliyetleri içerecek bir e-öğrenme sistemi çalışmasını yürütmektedir. Sistem 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kullanılmaya başlayacaktır.

EĞİTİM

BİLİM

Hazırlık aşamasındadır. En kısa sürede bu bilgilere ulaşabileceksiniz. 

KADRO

BİLİM KURULU

Zafer Koleji; Türkiye'nin en önemli ve en saygın üniversitelerinin öğretim kadrosu içerisinde yer alan akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu aracılığıyla, eğitim öğretim faaliyetlerini bilimin ışığında yürümektedir.
İK

ZAFER KOLEJİ'NDE ÇALIŞMAK İÇİN

Zafer Koleji, bilimsel düşünceyi benimsemiş, Zafer Koleji vizyon ve misyonuna sahip çıkan, gelişime ve değişime açık, araştıran, sorgulayan ve uygulayan, takım ruhuna inanan ve ekibi ile geleceğin örnek bireylerine öncülük etmeyi hedeflemiş, zamanı ve kaynaklarını etkili kullanabilen, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağını Zafer Koleji ailesine kazandırmayı ve bu insan kaynağının verimliliğini ve aidiyetini sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları birimimiz, okullarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü Zafer Koleji bünyesine kazandırmak üzere bir insan kaynakları veri tabanı oluşturmuştur. Zafer Koleji bünyesinde kurumsal aidiyet ile çalışacak, motivasyonu yüksek, kendine ve niteliklerine güvenen, Zafer Koleji ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyacak adayların değerlendirilebilmesi için insan kaynakları formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU FORMU
İLETİŞİM

Eskişehir Yolu, Mesa Koru - Bağlıca Kavşağı No: 461
Çayyolu/ ANKARA
BİZE YAZIN
Adınız Soyadınız
Telefon
E-Posta
Şirket (Varsa)
Konu
Mesajiniz